| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

Dokumenty szkolne


Wykaz dokumentów obowiązujących w GP 2

 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 2. Wykaz podręczników
 3. Program poprawy efektywności nauczania.
 4. Plan poprawy efektywności nauczania w bloku humanistycznym.
 5. Plan poprawy efektywności nauczania w bloku matematyczno-przyrodniczym.
 6. Plan poprawy efektywności nauczania z języka niemieckiego.
 7. Plan poprawy efektywności nauczania z języka angielskiego.
 8. Statut szkoły.
 9. Plan wychowawczy.
 10. Program profilaktyczny.
 11. Plan profilaktyczny.
 12. Plan koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 13. Roczny program rozwoju szkoły.
 14. Procedury realizacji projektu szkolnego.
 15. Regulamin "Henryki" praca z uczniem zdolnym
 16. Wewnątrzszkolny plan zapewnienia jakości w GP nr 2 z aneksem.
 17. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 18. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 19. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 20. Zasady wykorzystania zapisu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły.
 21. Działania interwencyjne w przypadku zachowań agresywnych.
 22. Regulamin zajęć odbywających się na basenie.
 23. Regulamin obowiązujący uczniów na zajęciach z wychowania fizycznego.
 24. Regulamin uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.
 25. Regulamin multimedialnego Centrum Informatycznego.
 26. Program poprawy efektywności wychowania i sprawowanej opieki nad uczniami w zakresie występujących zagrożeń.
 27. Wewnątrzszkolny system oceniania.
 28. Kryteria oceniania zachowania.
 29. System przewidywanych kar.
 30. System nagradzania uczniów.
 31. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
 32. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 33. Regulamin imprez, zabaw szkolnych w GP nr 2 im. H. Sienkiewicza.
 34. Regulamin godziny karcianej w GP nr 2.
 35. System reagowania na zjawisko ceber przemocy.
 36. Zasady bezpieczeństwa w szatni wychowania fizycznego.
 37. Regulamin zachowania się ucznia podczas przerw.

Procedury obowiązujące w Gimnazjum Publicznym nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu

 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia, który pali papierosy na terenie szkoły bądź jej obrąbie.
 2. Procedura usprawiedliwienia nieobecności.
 3. Procedura korzystania z telefonów komórkowych.
 4. Procedura postępowania w przypadku zgłaszania przez ucznia wypadku zaistniałego na terenie szkoły.
 5. Procedura korzystania z dzienników lekcyjnych.
 6. Procedura dotycząca dewastacji mienia.
 7. Wewnątrzszkolne procedury dotyczące awansu nauczycieli.
 8. Procedura opracowania rocznego programu rozwoju szkoły.
 9. Wewnątrzszkolna procedura postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.
 10. Procedura hospitacji
 11. Procedury postępowania wobec uczniów, których zachowanie może świadczyć o zażywaniu środków psychoaktywnych.
 12. Procedury postępowania przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk oraz gdy istnieje podejrzenie o jego posiadanie.
 13. Procedury postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.
 14. Procedura postępowania w przypadku ucznia, który palił papierosy na terenie szkoły lub w jej obrębie.
 15. Zasady gromadzenia informacji o pracy nauczyciela GP nr 2.
 16. Procedury tworzenia planu poprawy efektywności kształcenia.
 17. Procedura wycieczek szkolnych i wyjść poza szkołę.
 18. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw.
 19. Ogólne zasady bezpieczeństwa w GP nr 2
 20. Regulamin sprawowania opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych.


Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch