| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

Egzamin Gimnazjalny

Informacje podstawowe

Egzamin gimnazjalny jest:
• powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,
• obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),
• zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,
• pisemny przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności
i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

Za każdą część egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleŸć
w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin
w indywidualnie przystosowanych warunkach.*

* Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie póŸniej niż do końca września roku szkolnego,
w którym odbywa się egzamin. Z przyznanych dostosowań formy
i warunków egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać.

Szczegółowe informacje o dostosowaniach można znaleŸć
w Komunikacie Dyrektora CKE i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch