| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

Pedagog szkolny


Godziny pracy pedagoga
PATRYCJA DEMBOWSKA
ANETA NOWAK

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
P. DEMBOWSKA 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-11.00
A. NOWAK 8.00-13.30 9.00-15.00 8.00-12.00 9.30-16.00 10.00-15.00

NUMER SŁUŻBOWY PEDAGOGA
503 929 867

PRZEMOC W RODZINIE jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • bicie

 • uderzanie pięściami

 • wyrywanie włosów

 • rzucanie o ścianę

 • szturchanie

 • ośmieszanie

 • straszenie

 • szantażowanie

 • wyzywanie, ubliżanie

 • niszczenie przedmiotów

 • dotykanie wbrew woli
   


TO COŚ WIĘCEJ NIŻ KŁÓTNIA, NIEPOROZUMIENIA I KONFLIKTY W RODZINIE - TO JEST PRZEMOC
 

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie:

Powiadom:

policję (997)

 

Zadzwoń:
0801120202
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Skorzystaj z Internetu
www.niebieskalinia.info

Zwróć się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

(Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4, sekretariat: pokój 314, nr tel. 91 322-54-60)

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4, pokój 212, nr tel. 91 322-54-88)

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

(Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4, pokój 202, nr tel. 91 322-54-81)

Wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

nr tel. sekretariat szkoły: 91 321-34-65

nr tel. Pedagoga szkolnego: 91 322-45-75

 

PAMIĘTAJ !

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO I PODLEGA KARZE!

 

 

ALFABET PEDAGOGA
Akceptuj swego ucznia.
Bądź dla niego oparciem.
Chwal go za wszystko.
Dotrzymuj obietnic.
Egzekwuj prawa i obowiązki.
Formułuj precyzyjnie wymagania.
Gospodaruj efektywnie jego czasem.
Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy.
Interesuj się jego osobą.
Jednocz jego rozum, ducha i ciało.
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.
Licz się z jego zdaniem.
Łagodź stresy i cierpienia.
Miej cierpliwość.
Nie oszukuj go.
Okazuj mu zaufanie.
Pokaż, że jesteś omylny.
Rozwijaj jego samodzielność.
Słuchaj uważnie tego, co mówi.
Troszcz się o niego.
Ukaż mu wartość i piękno życia.
Wierz w jego możliwości.
Y...? (niewiadoma, bądź na nią przygotowany).
Zachęcaj go do dalszej pracy.

Drodzy rodzice!!!
TO W WASZYCH DŁONIACH TRZYMACIE ŻYCIE SWOICH DZIECI !

Dzisiejsze dziecko
Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.

Ronald Russell

 

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

 

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień

 • Poradnią Zdrowia Psychicznego

 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Komendą Miejską Policji

 • Pedagogami ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnychDziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch