| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WF-u

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Świnoujściu


Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

§ 8 ust.1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.


Procedura postępowania:
1. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego usprawiedliwienia, jednorazowo nie na dłużej niż na tydzień jednak nie częściej jak 4 razy w semestrze, np. po dłuższej chorobie.

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w zajęciach.

6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie (załącznik nr 1 procedury) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru do 30 września danego roku szkolnego,
b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 31 stycznia danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione
w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 2 procedury) o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do
7 dni roboczych od daty wpływu podania Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora
w sekretariacie szkoły.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3 procedury) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach
w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu
z rodzicami.

18. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2010/2011. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań styczniowych, uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.


Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały
Rady Pedagogicznej z dnia 26 stycznia 2011 roku.

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 3Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch