| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

PROFILE KLAS

KLASA POLSKO-NIEMIECKA

W pierwszym roku nauki młodzież intensywnie uczy się języka niemieckiego. W klasie drugiej zaczyna się wymiana. Raz w tygodniu uczniowie wyjeżdżają do Heringsdorfu na lekcje z niemieckimi uczniami. Wspólne przedmioty to muzyka, plastyka, w-f, j.polski, j.niemiecki. W drugiej klasie uczniowie uczą się matematyki i informatyki zamiast muzyki i plastyki.

KLASA Z DWUJĘZYCZNYM NAUCZANIEM (JĘZYK NIEMIECKI)

Cykl nauczania w oddziale dwujęzycznym trwa 3 lata. Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum odbywać się będzie według programów dla klas dwujęzycznych z wykładowym językiem niemieckim. Programy do poszczególnych przedmiotów napisane zostaną przez nauczycieli realizujących nauczanie przedmiotów w języku niemieckim. W pierwszej klasie gimnazjum odbywać się będzie bardzo intensywna nauka języka niemieckiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. W trzyletnim cyklu gimnazjalnym przewiduje się ogółem 15 godzin języka niemieckiego. Od klasy drugiej wprowadza się podstawowe słownictwo specjalistyczne z danego przedmiotu, a w klasie trzeciej wybrane przedmioty są nauczane dwujęzycznie. Dla zapewnienia jak najlepszych wyników, w szkole wykorzystywane zostaną najnowocześniejsze metody nauczania języków obcych.

KLASA POLSKO-ANGIELSKA

W klasie tej główny nacisk będzie kładziony na naukę języka angielskiego. Na doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie
i piśmie. Zajęcia będą prowadzone w grupach przy zwiększonej ilości godzin tygodniowo.

KLASA INFORMATYCZNA

Rozumiejąc miejsce i rolę technologii informacyjnej w dzisiejszych czasach i edukacji uczniów celem naszym jest aby uczniowie w klasie informatycznej wykorzystywali komputer jako narzędzie do komunikowania się, do rozwijania logicznego, algorytmicznego myślenia, do wspomagania procesu nauczania i uczenia się, do gromadzenia informacji, wykonywania obliczeń, opracowywania wyników, tworzenia prezentacji.

KLASA MATEMATYCZNA

Jednym z podstawowych zadań klasy matematycznej jest przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu gimnazjalnego, ale również do konkursów matematycznych na terenie miasta i województwa jak i stworzenie bazy do szkół ponadgimnazjalnych
w klasach o rozszerzonych zagadnieniach matematyczno-przyrodniczych.

KLASA HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA

W klasie tej młodzież będzie realizowała zagadnienia dotyczące odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. Będzie uczyła się jak świadomie korzystać ze środków masowej komunikacji. Młodzież będzie przygotowywać się do zajęć samokształceniowych i wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej.

KLASA PRZYRODNICZO-DOŚWIADCZALNA

Cechą charakterystyczną programu tej klasy są zajęcia interdyscyplinarne. W trakcie tych zajęć uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę z kilku dziedzin nauki (są to: fizyka, chemia, biologia, ekologia, informatyka oraz przedsiębiorczość). Uczniowie podczas zajęć pracują projektowo w grupach, wykonują eksperymenty, pracują badawczo oraz budują prototypy. Program zakłada również zajęcia w terenie oraz wycieczki do instytucji naukowych.

KLASA SPORTOWA

Głównym celem treści realizowanych w tej klasie będzie wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej oraz wszechstronnego rozwoju organizmu z uwzględnieniem wad postawy. Program będzie obejmował zajęcia z pływania, pili siatkowej chłopców i koszykowej dziewcząt.

EUROKLASA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

To klasa ze zwiększoną ilością godzin języka niemieckiego. Łączna ilość godzin
w tygodniu wynosić będzie sześć. Trzy godziny realizowane będą zgodnie z ramowym planem nauczania, pozostałe prowadzić będą przedstawiciele firm zewnętrznych. Propozycja kierowana jest do uczniów zainteresowanych nauką języka niemieckiego pod kątem przygotowania i uzyskania certyfikatu państwowego.

EUROKLASA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

To klasa ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego. Łączna ilość godzin
w tygodniu wynosić będzie sześć. Trzy godziny realizowane będą zgodnie z ramowym planem nauczania, pozostałe prowadzić będą przedstawiciele firm zewnętrznych. Propozycja kierowana jest do uczniów zainteresowanych nauką języka angielskiego pod kątem przygotowania i uzyskania certyfikatu państwowego.Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch